Imovina - aktivirajte potencijal

Pregled funkcionalnosti

B2G


Business to Government je funkcionalnost koja omogućava razmjenu podataka između poslovnog subjekta i tijela državne uprave.

Ažurnost, usklađenost i jednostavnost


Velik broj i učestalost promjena postaju lakoća, korištenjem tehnologije koja nam omogućava izravno komuniciranje s tijelima državne uprave (Porezne Uprave i FINA-e), te uvijek usklađen format i sadržaj dokumentacije sa zakonskom regulativom. Korištenje Jupiter Software-a pomaže Vam da se fokusirate na generiranje dodatne vrijednosti.

Elektronska razmjena podataka


Čekanje u redu na šalteru zamijenite e-komunikacijom. Predavanje potpuno ispunjenog JOPPD obrasca sa svim korekcijama, izmjenama i dopunama, PDV obrazaca, PD obrazaca, GFI, URA evidencije, OPZ izvješće, te naknade OKFŠ na Poreznu upravu i FINA-u, postaje stvar klika.

PDV obrazac


Porezni obveznik mora za obračunsko razdoblje utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a u kojoj se navode svi podaci potrebni za obračunavanje PDV-a odnosno ukupnu vrijednost oporezivih transakcija i iznos PDV-a i pretporeza po stopama PDV-a te ukupnu vrijednost oslobođenih transakcija i transakcija koje ne podliježu oporezivanju.

Omogućena je automatska izrada i slanje elektroničkim putem.

JOPPD obrazac


Obrazac se odnosi na iskazivanje svih vrsta izdataka poslodavca prema zaposlenicima i drugim fizičkim osobama. Omogućuje se automatsko popunjavanje iz obračuna plaća, drugog dohotka, putnih naloga i loko vožnje. Moguće je samostalno unositi zapise koji ne proizlaze iz obračuna. Može se napraviti Izvorni, Ispravak ili Dopuna, pa čak i raspodjela kamata za MIO II prema dobivenom rješenju.

RAD1-G


Prema članku 85. stavak 10. Zakona o PDV-u, uz svaki PDV obrazac predaje se i posebna evidencija o primljenim računima, obrazac U-RA. Obrazac koji se na zahtjev Državnog zavoda za statistiku mora popuniti online, a odnosi se na poslovanje cijele godine s aspekta djelatnika i njihovih primanja i strukture prema spolu, stečenim spremama i vrsti radnog vremena. Ne postoji razmjena u obliku datoteke!
Omogućeno je elektronsko slanje prema zadanoj strukturi.

ZP obrazac


Zbirna prijava za isporuku dobara i usluga u druge države članice Europske unije pravnim i fizičkim osobama registriranima za potrebe PDV-a u drugim državama članicama Europske unije.
Omogućena je automatska izrada i slanje elektroničkim putem.

PPO obrazac


Porezni obveznici u sustavu PDV-a koji obavljaju isporuke dobara i usluga na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze, obvezni su dostaviti PPO obrazac.
Omogućena je automatska izrada i slanje elektroničkim putem.

OKFŠ obrazac


Obveznici plaćanja doprinosa za općekorisne funkcije šuma su SVE pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, dakle i obrtnici, neovisno o načinu plaćanja poreza ili drugim okolnostima.
Omogućena je automatska izrada i slanje elektroničkim putem.

OPZ stat


Statističko izvješće o dospjeli, a nenaplaćenim potraživanjima
Omogućena je automatska izrada i slanje elektroničkim putem.

PD obrazac


Poreznu prijavu pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit podnose na Obrascu PD.
Omogućena je automatska izrada i slanje elektroničkim putem.

R-1 obrazac


Obrazac potvrde o plaći za djelatnika koji je na bolovanju. Služi kao osnova izračuna satnice nakade bolovanja na teret HZZO-a. Ne postoji razmjena u obliku datoteke!

PDV–S


Obrazac PDV-S je namijenjen za izradu prijave stjecanja iz država članica EU.
Omogućena je automatska izrada i slanje elektroničkim putem.

Tablice 01/11 i 02/11


Propisani obrasci u slučaju nadzora Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ne postoji razmjena u obliku datoteke!