Proizvodnja u polju

Globalni nedostatak hrane u svijetu postavlja pred poljoprivrednike jasne zahtjeve – uz što manje troškove proizvesti što veće količine hrane, koristeći suvremene tehnologije, te vodeći brigu o održivom razvoju. 

Jupiter Software pruža cjelovitu informacijsku podršku ratarskoj proizvodnji od planiranja, sjetve, žetve, skladište i dorade poljoprivrednih kultura.

Osim tehnologije proizvodnje važna nam je i ekonomska strana medalje. Konačni cilj svih evidencija je izračun realne cijene koštanja jedinice proizvoda i utvrđivanje faktora koji utječu na razlike u cijeni koštanja i profitabilnosti kultura, tabli, profitnih centara, sezona.....

Poljoprivredne kulture

Proizvodni ciklus svih vrsta poljoprivrednih kultura uključuje pripremu tla, sjetvu, obrađivanje, zaštitu gnojidbu i berbu te tako tvore zaokruženu cjelinu. Briga sustava za upravljanje ovom proizvodnjom je da se, poštujući pravila agronomske struke, osiguraju potrebni resursi, evidentiraju svi događaji i utrošci materijala i rada, izvrši zaprimanje gotovih proizvoda uz praćenje svih kvantitativnih i kvalitativnih parametara te izvrši obračun proizvodnje i sva prateća financijska knjiženja. Osim toga, Jupiter Software pruža podršku za praćenje skladištenja proizvoda, posebice žitarica u silosima, ali i za rad s kooperantima, počevši od definiranja ugovora, do otkupa proizvoda.

Ratarska proizvodnja

Praćenje ratarske proizvodnje, intenzivan je posao i po obuhvatu podataka, ali i zbijenosti poslovnih događaja. Za pojedine operacije, kao što je sjetva ili berba, rokovi su izuzetno kratki i u tom periodu, uz što je potrebno izvršiti zadane poslove, potrebno ih je ažurno evidentirati i obraditi. Uz evidenciju utroška materijala, evidencija učinka, sati rada ljudi i strojeva najzahtjevniji je posao. Jupiter Software nudi alate da se ovi poslovi odrade što brže i lakše. Daljnja obrada podataka vrši se automatizirano s ciljem da se kao finalni rezultat prezentiraju izvješća za pregled obračuna te sva druga potrebna analitička izvješća upravi tvrtke, koja će im poslužiti za donošenje odluka za daljnje unaprjeđenje proizvodnog procesa.

Kooperacija i kooperanti

Odnos s kooperantima temelji se na ugovorima koji su definirani po svakoj pojedinoj kulturi/rodu. Na temelju ugovorenih uvjeta, tijekom proizvodnog ciklusa, kooperant zadužuje potreban repromaterijal (sjeme, zaštita, gnojivo, gorivo) po ugovorenim uvjetima za što dobiva fakturu s valutom u agrotehničkom roku. Po žetvi, otkupu i obračunu, konačno se usklađuje dužničko vjerovnički odnos, što rezultira potrebnim isplatama. Aplikacija za praćenje kooperacije integrirana je s Jupiter Software poslovnim sustavom. Posebno su prilagođeni moduli za kooperaciju u ratarskoj proizvodnji i kooperaciju u tovu stoke i svinja. Aplikacija omogućava Internetsku distribuciju podataka o stanju zaduženosti prema kooperantima.

Otkup poljoprivrednih proizvoda

Otkup je aplikacija za podršku procesa otkupa svih vrsta poljoprivrednih proizvoda. Otkup se vrši mjerenjem otkupljene količine uz kontrolu kvalitete, a povezan je sa silosnim poslovanjem te praćenjem kooperacije. Automatiziran je proces obračuna otkupne količine i cijene prema definiranim parametrima.

Voće, povrće i vino

Voćarsko povrtlarska proizvodnja, u strukturi je slična ratarskoj, potrebno je pratiti sve inpute i outpute kako bi se zatvorio proizvodni proces. Uz to je u voćarstvu poželjno osigurati i evidenciju trajnih nasada zbog dodatnog praćenja njihove produktivnosti.

Posebno ističemo podršku za vinogradarsko – vinarsku proizvodnju, koja pruža punu potporu proizvođačima, od polja preko ulaska grožđa u proces proizvodnje vina, do finalnog proizvoda – zapakirane butelje vina.

Silosno poslovanje

Silos je posebna vrsta skladišta za pohranu merkantilne robe koja uz skladištenje omogućuje i sušenje žitarica. Manipulacija je podržana  elektronskim vagama što omogućava automatsku evidenciju naturalne količine na ulazu i izlazu. Osim težine, automatski se evidentiraju i ostali parametri kvalitete definirani za svaku pojedinu kulturu (vlaga, primjesa, lom, hektolitri, itd.). Kod svakog ulaza, a u nekim situacijama i kod izlaza, naturalna količina se obračunom svodi na standardnu propisanu, što povlači sve daljnje knjigovodstvene evidencije.

Strojevi - troškovi i učinak

Funkcionalnost za praćenje troškova strojeva, koja povezuje podatke imovine, skladišta, financijskog knjigovodstva i evidencije učinka omogućava kvalitetnije praćenje troškova strojeva i njihove isplativosti. Uspoređujući troškove amortizacije i leasinga u dodatku s troškovima održavanja, goriva, osiguranja i drugih financijskih troškova, s njihovom realizacijom koja se evidentira u modulu učinka, lako je uvidjeti koji stroj je koliko isplativ, koji treba zamijeniti, a koji prodati. Na ovaj način izračunati troškovi strojeva prenose se na pojedine kulture po ključu radnih sati te se lakše dolazi do točne cijene koštanja.